Ochrona danych osobowych | zamówienia publiczne - Scanway

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Scanway S.A. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych w Scanway S.A.

 

 1. Administratorem jest Scanway S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Duńskiej 9, 54-427 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000997696, REGON 363535091, NIP 8842761100, wysokość kapitału zakładowego: 20 200,00 zł. Adres poczty e-mail: office@scanway.pl, tel.: (+48) 71 733 62 64.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres e-mail: iod@scanway.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 
 3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
  a) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z następującymi przepisami prawa: ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej "UZP".
  b) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: przesłania lub wymiany korespondencji; zaproszenia do kontaktu; zapewnienia funkcjonowania serwisu; zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Kategorie danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą: imię i nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa, firma przedsiębiorcy, miejsce zatrudnienia, NIP, REGON, wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD), nr telefonu, adres email, nr fax, adres strony Internetowej.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej, dostawcy usług informatycznych, firmie hostingowej, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek, bankom w zakresie realizacji płatności, organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 74 UZP, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 – 6 UZP - ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 1. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
  a) okres przechowywania danych osobowych wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67) , chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
  b) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 78 UZP;
  c) wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  d) przesłania lub wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po trzech latach;
  e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ograniczenia stosowania przepisów RODO:
  a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, na podstawie art. 19 ust. 2 UZP;
  b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, na podstawie art. 19 ust. 3 UZP.
 3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Administrator (zamawiający) może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy UZP.
 6. Źródłem pochodzenia danych osobowych, gdy ma to zastosowanie, są: kontrahenci, którzy zawarli umowy i wskazali osoby do ich realizacji i/lub publicznie dostępne strony Internecie, rejestry i branżowe spisy firm.
 7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
   1.