Projekty krajowe i europejskie - Scanway

Projekty współfinansowane przez Fundusze Europejskie i budżet Państwa

Nanosatelitarna konstelacja opto-elektro-rozpoznania obrazowego PIAST

Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR
Całkowity koszt projektu: 70 159 890,00 zł
Dofinansowanie dla Scanway: 3 835 537,00 zł
Okres realizacji: 01. 06. 2021 – 31. 05. 2025

System mikrosatelitarny EagleEye

Celem projektu jest opracowanie mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi, podniesienie stopnia gotowości technologicznej na poziom TRL9. Opracowanie teleskopu do obserwacji Ziemi w pasmach widzialnym (VIS) i podczerwonym (NIR).

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wartość projektu: 44 889 712, 50 zł
Dofinansowanie z UE: 27 253 450, 63 zł
Dofinansowanie dla Scanway: 220 066, 25 zł
Okres realizacji: 01.04.2020 - 31.12.2023

ScanSAT

Platforma do obserwacji satelitarnych i lotniczych służąca pozyskiwaniu geoinformacji w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją i w bardzo szerokim paśmie elektromagnetycznym.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wartość projektu: 3 478 573, 69 zł
Dofinansowanie z UE: 2 533 448, 06 zł
Okres realizacji: 2014 – 2020

Polskie Mosty Technologiczne

Scanway Sp. z o.o. bierze udział w projekcie współfinansowanym z Funduszy Europejskich. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020. Nr umowy: POIR 03.03.01 00 0001/17 00

Wartość projektu: 114 500 000,00 PLN. 
Wartość dofinansowania dla Scanway: 120 000,00 PLN.