Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.SCANWAY.PL:

 • Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa: (i) zasady korzystania z serwisu www.scanway.pl (dalej także: „Serwis”), którego właścicielem i operatorem jest spółka pod firmą: Scanway Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-427 Wrocław, ul. Duńska 9, Wrocławski Park Technologiczny) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000597109, NIP: 8842761100 REGON: 363535091 (dalej także: „Scanway” lub zamiennie „Administrator”), (ii) zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Regulaminie, w tym przede wszystkim podstawę prawną, cel, zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa i obowiązki osób, których dane osobowe są przetwarzane celem dochowania wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”) i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych oraz (iii) informacje dotyczące plików cookies.
 • Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Scanway. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie RODO. Kontakt z Administratorem: tel. +48 71 733 62 64, email: office@scanway.pl.
 • Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jak również ma charakter promocyjny i informacyjny oraz nie wymaga podawania Scanway przez użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem wypełniania formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie (dalej: „Formularz”), umożliwiającego przesyłanie zapytań do Scanway lub pobranie publikacji udostępnianych przez Scanway, z tym, że podanie danych osobowych przy wypełnianiu Formularza jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych do kontaktu lub pobierania publikacji w zakresie wskazanym w Regulaminie lub Serwisie uniemożliwia nawiązanie kontaktu.
 • Dobrowolne podanie danych osobowych – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie – jest podstawą nawiązania kontaktu. Poprzez wysłanie Formularza użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu kontaktu lub pobierania publikacji lub w celach marketingowych oraz wyraża zgodę – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Scanway.
 • Niepodanie danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z ww. funkcji zawartych Serwisie. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.
 • Dane osobowe: (i) będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingowych w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody, (iii) w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, adres kontaktowy.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem celem wykonania czynności kontaktowych.
 • Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Serwis oraz wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich Scanway.
 • Integralną częścią Regulaminu jest polityka cookies.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Scanway zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez umieszczenie w Serwisie.