Scanway
industry
space
wizyjne systemy kontroli jakości:
2D, 3D, multi- i hiperspektralne
dowiedz się więcej
instrumenty zaawansowanej obserwacji
optycznej w branży kosmicznej
dowiedz się więcej

Team Scanway

Jesteśmy 30-osobowym zespołem specjalistów z zakresu technologii obserwacyjnej. Posiadamy dwa zespoły zadaniowe #team_space oraz #team_industry.
Jędrzej Kowalewski
CEO
Mikołaj Podgórski
COO
Michał Zięba
CTO
Radosław Charytoniuk
CSO
Projekty dofinansowane przez NCBiR i w ramach Funduszy Europejskich:

Scanway S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. ScanSAT – platforma do obserwacji satelitarnych i lotniczych służąca pozyskiwaniu geoinformacji w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją i w bardzo szerokim paśmie elektromagnetycznym. Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przetestowanie pierwszej w Polsce platformy obserwacyjnej Ziemi ScanSAT. Dofinansowanie projektu z UE: 2 533 448,06zł.

Scanway S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. System mikrosatelitarny EagleEye. Celem projektu jest opracowanie satelity obserwacyjnego Ziemi. Dofinansowanie projektu z UE: 7 220 066,25 zł.

Scanway S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków NCBiR w ramach programu SZAFIR. Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania PIAST (Polish Imaging SatelliTe). Celem projektu jest zaprojektowanie, skonstruowanie i rozmieszczenie na orbicie konstelacji trzech nanosatelitów obserwacyjnych PIAST, do prowadzenia optoelektronicznego rozpoznania obrazowego i zademonstrowania zdolności do pozyskiwania zobrazowań w rozdzielczości rzędu 5m.Całkowity koszt realizacji projektu: 70 159 890,20 PLN. Wartość dofinansowania dla Scanway: 3 835 537,00 PLN.


Scanway S.A. bierze udział w projekcie współfinansowanym z Funduszy Europejskich. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020. Nr umowy: POIR 03.03.01 00 0001/17 00. Wartość projektu: 114 500 000,00 PLN. Wartość dofinansowania dla Scanway: 120 000,00 PLN.

Projects co-financed by The National Centre for Research and Development and European Funds:

ScanSAT – satellite and airborne observation platform for real time geoinformation acquisition with high precision and in a very wide electromagnetic band. The goal of the project was to develop, manufacture and test the first Earth Observation platform in Poland. EU co-founding of the project: 2 533 448,06 PLN.

EagleEye – microsatellite system for Earth Observation. The goal of the project is to
develop, manufacture and test the first Polish microsatellite. EU co-founding of the project: 220 066,25 PLN.

PIAST(Polish ImAging SaTellites)- nanosatellite optoelectronic reconnaissance constellation. The goal of the project is to develop, manufacture and deploy in orbit a constellation of three observation nanosatellites, to conduct optoelectronic imaging reconnaissance and demonstrate the ability to acquire images at a resolution of 5m. Project is co-founded from The National Centre for Research and Development under the SZAFIR program. Total project cost: 70 159 890,20 PLN. Value of co-funding for Scanway: 3 835 537,00 PLN.

Scanway Sp. z o.o. is participating in a project co-financed by European Funds. The Polish Bridges of Technology project is co-financed by the European Regional Development Fund under Priority Axis III Support for Innovation in Enterprises; Measure: 3.3 Support for Promotion and Internationalization of Innovative Enterprises, of the Operational Program Intelligent Development 2014 2020. Contract no: POIR 03.03.01 00 0001/17 00. Project value: 114,500,000.00 PLN. Value of subsidy for Scanway: 120,000.00 PLN.